Reklamacje

Jeżeli towar posiada wadę Kupujący może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez wymianę produktu lub zwrot całości bądź części wpłaconych środków - odstąpienie od umowy lub przez obniżenie ceny.

Sprzedawca zobowiązuje się i odpowiada wobec konsumenta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

W przypadku reklamacji produktu, polityka firmy uwzględnia następującą procedurę zgłoszenia reklamacji:
Kupujący produkt może złożyć reklamacje Sprzedawcy z tytułu rękojmi na adres e-mail: hurt@motokey.pl lub w formie pisemnej wysłanej listowie na adres Sprzedawcy. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę i NIP firmy,
  • Adres kontaktowy (email kupującego lub adres pocztowy)
  • Wskazanie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania,
  • Opis i okoliczności uzasadniające reklamację,
  • Zdjęcie wskazujące uszkodzenie w przypadku uszkodzenia opakowania, produktu lub części.
  • W przypadku niezgodność specyfikacji technicznej bądź opisu, zdjęcie produktu i zrzut ekranu opisu wskazujący różnice.

Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez niego zakresie.

Niniejszym sprzedający po otrzymaniu kompletu wymaganych informacji zobowiązany jest do jej rozpoznania w terminie 14 od daty jej otrzymania w prawidłowej formie i postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź adres poczty tradycyjnej.

Uprzejmie prosimy o nie wysyłanie reklamowanych produktów bez wcześniejszego rozpatrzenia i konsultacji ze Sprzedającym.