Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MOTOKEY

www.motokey.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym MOTOKEY prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.motokey.pl.

2. Sprzedającym jest firma IT SERWIS Łukasz Paszek, ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno, zarejestrowana pod numerem NIP: 684-238-52-68, Regon: 180883310, zwana dalej „Sprzedającym”.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w pkt. 4.

4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • a. numer telefonu Sprzedającego: +48507821981 (w godzinach 8:00 – 16:00).
 • b. korzystając z adresu poczty elektronicznej: sale@motokey.pl; hurt@motokey.pl
 • c. poprzez korespondencję skierowaną na adres korespondencyjny: ul. Łąki 1, skr. 32, 38-450 Dukla
 • d. numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Mbank PLN:
28 1140 2004 0000 3602 7804 9968

Mbank EUR:
PL60 1140 2004 0000 3712 0399 9703

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający jest usługodawcą w rozumieniu tej ustawy. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Sklep Internetowy (zwany także: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.motokey.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.motokey.pl.

2. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy – osoby fizyczne, działające w branży będącej merytorycznie powiązanej z profilem działalności Sklepu.

3. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.

7. Sklep Internetowy MOTOKEY prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie MOTOKEY są oryginalnie zapakowane, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 • aktualna wersja dowolnej przeglądarki internetowej.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficznych, treści związanych z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastycznych, a także treści powszechnie uznawanych za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób.

11. Sklep Internetowy dostępny jest w wersjach językowych:

 • w języku polskim
 • w języku angielskim
 • w języku ukraińskim
 • w języku niemieckim

 

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko Klienta;
 • ulica i numer lokalu;
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail) stanowiący jednocześnie login Klienta.

2. Po zaakceptowaniu danych przez Sprzedającego oraz ich wprowadzeniu do Systemu teleinformatycznego Sklepu Motokey, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail potwierdzający utworzenie Konta Klienta w Sklepie.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Klient zapewnia, że podawane przez niego dane są poprawne.

5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie rejestracji.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

7. Konto zostanie aktywowane po weryfikacji i akceptacji administratora sklepu.

8. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla firm trudniących się dorabianiem oraz kodowanie kluczy, firm ślusarskich, oraz wszystkich innych firm działających w pokrewnej branży.

9. W przypadku gdy użytkownik po aktywacji konta, nie bedzie składał zmówień przynajmniej raz w miesiącu, administrator sklepu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego konta. 

§ 5 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu Motokey pod adresem www.motokey.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu;

b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

c. wprowadzić i potwierdzić dane do wysyłki zakupionego Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”;

d. wybrać sposób dostawy zakupionego Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”,

e. kliknąć przycisk “Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”,

f. opłacić zamówienie w określonym terminie.

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:

a. faktury VAT z załącznikami,

b. faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

9. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

§ 6 Termin dostawy Produktu

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktów wynosi 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

§ 7 Sposoby odbioru Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Klient może otrzymać zakupiony Towar poprzez dostawę na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez klienta w formularzu dostawy;

2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innej firmy przewozowej proponowanej klientowi przez Sprzedawcę.

 

§ 8 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową, z uwzględnieniem zasad zawartych w § 6 niniejszego Regulaminu.

2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

5. Koszt przesyłki jest stały, bez względu na wagę i gabaryty paczki lub palety.

 

§ 9 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne

d. Płatność kartą płatniczą.

 

§ 10 Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, zgodnie z § 5 ust. 12 powyżej.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie - przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki niezwłocznie

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Europy oraz innych wskazanych krajów, leżących poza Europą,

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

§ 11 Procedura reklamacji

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

6. Reklamację należy składać poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Reklamację należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego, określone w § 1 niniejszego Regulaminu.

8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

11. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

12. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

§ 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)jest Sprzedający.

2. Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania (w tym gromadzenia, utrwalania, przechowywania i wykorzystywania) danych osobowych Klienta w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;

b. realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

c. kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta;

d. rozpatrywania reklamacji;

e. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody.

3. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Sprzedający może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko;

b. firma przedsiębiorcy;

c. adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;

d. numer telefonu;

e. adres poczty elektronicznej (e-mail).

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta;

b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres sale@motokey.pl;

c. klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy Sprzedaży lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 13 Polityka plików „cookies”

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu znajdującej się pod adresem www.motokey.pl. Operator wykorzystuje te pliki do:

a. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta.

7. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a. Mozilla Firefox:www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b. Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c. Google Chrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

§ 14 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na 7 dni roboczych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

3. Przy pierwszym – po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu – logowaniu do Sklepu, Klient otrzyma komunikat potwierdzający, że doszło do zmian w Regulaminie i poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe, zaś po upływie 14 dni od dnia odmowy przez Klienta zaakceptowania zmian Regulaminu lub po upływie 14 dni od dnia realizacji ostatniego Zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmian Regulaminu w przypadku Zamówień będących w realizacji, Sprzedający upoważniony będzie do usunięcia Konta Klienta w Sklepie.

4. Niezależnie od brzmienia ust. 3 powyżej, Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 15 Reklamacja produktu

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sale@motokey.pl lub hurt@motokey.pl lub pisemnie na adres: ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno.
  5. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  6. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno.
  7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

§ 16 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zamówienia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 3. Zgłoszenie zwrotu należy dokonać poprzez poinformowanie Sprzedającego o dokonywanym zwrocie na adres e-mailowy: hurt@motokey.pl
  • Z dołączeniem do wiadomości numeru zamówienia lub dowodu zakupu w formie faktury lub paragonu. Respektuje się również przekazanie e-mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, wysłanego automatycznie przez nasz serwis, w trakcie dokonania zakupu.
  • Wskazanie przedmiotu zwrotu lub wybranych pozycji zamówienia, jakie podlegają zwrotowi.
 4. Prosimy o adresowanie przesyłki ze wskazanym i zwróconym towarem na dane: IT Serwis Łukasz Paszek, ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno.
 5. Zaleca się zwrot takim samym rozmiarem przesyłki i środkiem transportu jakim towar został dostarczony do Klienta. Natomiast po stronie dokonującego zwrotu, leży właściwie przygotowanie towaru do transportu.
 6. Zwrot środków pieniężnych przesyłany jest w przeciągu 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedawcy - przy uwzględnienieniu stanu zwracanego przedmiotu. 
 7. Sposób wykonania zwrotu domyślnie wykonywany jest na to samo konto z którego nastąpiła płatność, z wyjątkiem, w którym Klient określi inaczej podczas składania informacji o zwrocie towaru w pkt. 3, - tj. uzgodnione indywidualnie.
 8. Zastrzegamy, że produkt uszkodzony i noszący wyraźne ślady użytkowania może niepodlegać zwrotowi, ponieważ może dyskwalifikować go do ponownego obiegu handlowego jako nowy, nieużywany. Jeśli stan produktu został naruszony zastrzegamy prawo do poinformowania o tym kliena z zachowaniem ciągłosci korespondecji. Wówczas sprawa zostanie roztrzygana indywidalnie między Sprzedającym, a dokonującym zwrotu Klientem - mailowo lub telefonicznie. 

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim, w zależności od wersji językowej wybranej przez Klienta podczas rejestracji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu Sprzedającego pod adresem: www.motokey.pl

5. Data opublikowania regulaminu: 14 lutego 2019 r. / aktualizacja 07.08.2023